PŘEHLED O ZKOUŠKÁCH ADEPTŮ ROČNÍKU 2012 – 20013

 

Propozice kurzu:          dokument

Termín konání:             13.4.2013

Místo konání:               Restaurace p. Báči (Areál zdraví "Cihelna")

             

 

Přehled

Uchazečů

počet

%

Ke zkoušce se přihlásilo celkem

20

100,0

Před zkouškou se omluvilo (omluva uznána)

0

0,0

Bez omluvy se ke zkoušce nedostavilo

2

10,0

Celkem se zkoušce nepodrobilo

2

10,0

Zkoušce se podrobilo

18

100,0

Z toho s prospěchem

prospěl s vyznamenáním

4

22,2

prospěl

13

72,3

neprospěl

1

5,5

celkem při zkoušce obstálo

17

94,4

 

 

      Dne 13. dubna 2013 se uskutečnili v sále restaurace Cihelna ve Svitavách zkoušky adeptů myslivosti. Okresní myslivecký spolek zaregistroval v přípravném kurzu celkem 20 uchazečů, kteří absolvovali teoretickou a následně praktickou přípravu. Před vlastní zkouškou se 2 uchazeči bez omluvy nedostavili k teoretickému přezkoušení.

      Za slunečného sobotního rána se brzy před osmou hodinou začali scházet netrpěliví uchazeči o vykonání zkoušky, aby prokázali získané znalosti z myslivosti. Po nástupu a představení adeptů jednatelem OMS ing. Josefem Češkou přivítal všechny uchazeče o první lovecký lístek předseda zkušební komise pan Ing. Radislav Koráb. Popřál všem úspěch a potřebné štěstí při výběru otázek. Zkušební komise pracovala ve složení Miroslav Matějka, Němčák, Ing. Lubomír Jurka, Ing. Zbyšek Marek, Milan Hlaváč, Mgr. Jaroslav Král a Ing. Aleš Bis. Zkoušek se zúčastnil i místopředseda dozorčí rady okresního mysliveckého spolku pan Milan Frank, který dohlížel na dodržování Směrnice ČMMJ k organizování zkoušek z myslivosti. Organizaci zkoušek zvládl velmi dobře jednatel okresního mysliveckého spolku pan Ing. Josef Češka. Přítomné uchazeče v předsálí před zkouškou povzbuzovali a udíleli poslední rady jednak rodinní příslušníci, ale mnohdy i jejich patroni, kteří je ke zkoušce připravovali. .

      Zkoušení adepti průběžně odpovídali u jednotlivých zkušebních komisařů z jednotlivých předmětů. Bylo zřejmé, že zkoušející byli většinou spokojeni se znalostmi adeptů. Každoroční přípravné konzultaci na přelomu roku jsou přínosem a výsledkem je jednoznačně vyšší úroveň znalostí. Přesto všichni uchazeči při zkoušce neuspěli. Celkový výsledek vyzněl velmi dobře. Z celkového počtu osmnácti adeptů čtyři ukončili zkoušku s vyznamenáním. Třináct adeptů bylo hodnoceno s výsledkem prospělo. Pouze jeden adept neprospěl z jednoho předmětu a bude opakovat. Nejlepšími znalostmi se prezentoval pan Jindřich Smékal z Městečka Trnávka. Po vyhlášení výsledků jej slavnostně pasoval na myslivce předseda okresního mysliveckého spolku pan Miroslav Matějka. Průběh zkoušek lze hodnotit velice kladně. Nebyl zaznamenán žádný negativní jev, zkoušení i jejich doprovody byli ukáznění a nebyla podána žádná stížnost.

      Řady Českomoravské myslivecké jednoty doplnilo 15 nových myslivců a zároveň přátel přírody. Doufáme, že naleznou uplatnění a budou posilou v mysliveckých sdruženích, ve kterých vykonávali přípravný kurz.

      JUDr. Hotař Bohumil

Následuje několik fotografií které dokreslují atmosféru zkoušek:      viz foto