PŘEHLED O ZKOUŠKÁCH ADEPTŮ ROČNÍKU 2014 – 20015

 

Propozice kurzu:          dokument

Termín konání:             11. - 12.4.2015

Místo konání:               Restaurace p. Báči (Areál zdraví "Cihelna")

             

 

Přehled

Uchazečů

počet

%

Ke zkoušce se přihlásilo celkem

25

100,0

Před zkouškou se omluvilo (omluva uznána)

0

0,0

Bez omluvy se ke zkoušce nedostavilo

3

12,0

Celkem se zkoušce nepodrobilo

3

12,0

Zkoušce se podrobilo

22

100,0

Z toho s prospěchem

prospěl s vyznamenáním

5

22,7

prospěl

11

50,0

neprospěl

6

27,3

celkem při zkoušce obstálo

16

72,7

 

 

     Okresní myslivecký spolek ve Svitavách tak jako každý rok uspořádal kurz pro adepty myslivosti. V roce 2014 se přihlásilo do kurzu celkem 25 adeptů. Po přednáškách, praxi v mysliveckých sdruženích a následně cvičných střelbách, které se uskutečnily dne 4. dubna 2015 mohlo dojít k vlastním ústním zkouškám. Adepti byli rozděleni do dvou skupin. V sobotu dne 11. dubna 2015 mělo nastoupit ke zkoušce 14 adeptů, ale dostavilo se jich pouze 13. Zajímavostí bylo, že z uvedeného počtu nastoupily ke zkouškám čtyři ženy. Již před 8.00 hod. netrpělivě postávali adepti myslivosti před restaurací v areálu plochodrážního stadionu ve Svitavách. Po prezentaci nastoupili adepti a zkušební komisaři k zahájení. Trubači Josef Radiměřský a Michal Radiměřský zatroubili slavnostní fanfáry. Poté předseda zkušební komise Ing. Radislav Koráb představil adeptům zkušební komisi ve složení Miroslav Němčák, ing. Lubomír Jurka, Miroslav Matějka, Zbyšek Marek, Milan Hlaváč, ing. Jaroslav Dvořák a ing. Aleš Bis. Místopředsedou zkušební komise byl jmenován pan Josef Kostelecký a zapisovatelem byl určen jednatel OMS Svitavy pan ing. Josef Češka. Po seznámení s organizací a průběhem zkoušek se adepti nesměle rozešli ke stolkům jednotlivých zkušebních komisařů. Dohled nad průběhem zkoušek byl svěřen členu dozorčí rady panu Milanu Frankovi. Zkoušky probíhaly plynule a tak krátce po poledni mohla zasednout zkušební komise, aby provedla vyhodnocení jednotlivých předmětů. Výsledky nebyly nijak povzbudivé. Kolem 14.00 hod. nastoupili všichni účastníci zkoušek k vyhodnocení. Ze 13 zkoušených adeptů uspěli 3 s vyznamenáním, 7 adeptů prospělo a 3 adepti neuspěli. Jeden z nich dokonce ze tří předmětů a tak musí celou zkoušku v případě zájmu opakovat. Dalším dvěma byl určen náhradní termín, protože neuspěli pouze z jednoho předmětu. Poté byla předsedou okresního mysliveckého spolku ve Svitavách panem Miroslavem Matějkou slavnostně přijata mezi myslivce paní Pavla Mikulecká z Dlouhé Loučky, která byla se svými vědomostmi vyhodnocena jako nejúspěšnější.

     V neděli dne 12. dubna 2015 pokračovaly zkoušky druhým dnem. Původně mělo ke zkoušce nastoupit 10 adeptů, ale jeden z nich nevykonal cvičnou střelbu a tak nebyl ke zkoušce připuštěn. Nastoupilo tedy pouze 9 adeptů, z tohoto počtu byly 3 ženy. Po prezentaci a zatroubení fanfár, tentokrát v podání slečny Markéty Lidmilové, mohly zkoušky začít. I tentokrát pracovala zkušební komise ve stejném složení jako v sobotu. Zkoušky probíhaly bez problémů. Opět jsme byli svědky výborných znalostí i těch, které nemohly obstát ve zkoušce. Po vyhodnocení všech předmětů nemohla být zkušební komise příliš spokojena. S vyznamenáním absolvovali zkoušku 2 adepti. Prospělo a dobré znalosti prokázali 4 adepti a 3 adepti neprospěli. I oni budou mít možnost jeden z předmětů opakovat v náhradním termínu. Nejlepší znalosti prokázala opět žena, paní Marta Smékalová z Městečka Trnávky, která byla po zásluze předsedou okresního mysliveckého spolku přijala slavnostně mezi myslivce a odměněna věcným darem. Ve znalostech tedy tentokrát předčily ženy mužskou část adeptů. Ze sedmi zkoušených žen ukončily zkoušku s vyznamenáním 3 adeptky a 4 prospěly. Bylo znát, že se připravovaly zcela určitě svědomitěji./p>

     V celkovém vyhodnocení vyznělo, že přípravný kurz zahájilo celkem 25 adeptů. Zkoušce se podrobilo pouze 22. Obstálo celkem 16 adeptů, z toho s vyznamenáním ukončilo zkoušku 5 adeptů, prospělo 11 a neprospělo celkem 6 adeptů. Výsledky tentokrát nebyly nijak povzbudivé, ale nikdo nemůže očekávat, že zkoušku obdrží bez potřebných znalostí. Zkušební komise pracovala odpovědně a její hodnocení bylo velice objektivní.

     Věříme, že noví myslivci najdou uplatnění v mysliveckých sdruženích našeho okresu a budou i nadále pokračovat v dalším mysliveckém vzdělávání.

      JUDr. Hotař Bohumil

Následuje několik fotografií které dokreslují atmosféru zkoušek:      viz foto