Zápis ze zasedání myslivecké komise OMS Svitavy - dne  31. 3. 2010  v  kanceláři  OMS.

 

 

Přítomni  - členové komise :  pp. Miroslav Němčák,  Stanislav Dobeš,  Zdeněk Trávníček,             

                                                Jaroslav Bednář,  Radek Petrů,  M. Hlaváč. 

 

                - přizvaní zástupci státní správy :   Miroslav Háp,   Mě.Ú Litomyšl

                                                                        ing. Nechuta,    Mě.Ú. Moravská Třebová

                                                                        ing. Procházka,  Mě.Ú. Svitavy

               

Omlouvají se :  člen komise  ing. Zbyšek Marek  a  zástupce  Mě.Ú Polička  ing. Václav Bros,

 

Zasedání komise se zúčastnil předseda OMS  p. Mir. Matějka a člen MS Opatovec p. Chaloupka.

 

 

Program :           Chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v roce 2009.

 

Jednání :             Zasedání komise zahájil její předseda  p. Němčák, uvítal přítomné a ujal se                                              nejdůležitějšího bodu dnešního zasedání - organizace chovatelské přehlídky trofejí, která bude tradičně uspořádána v sále kulturního domu v Opatovci.  Bylo konstatováno, že přehlídka se uskuteční dle stanoveného plánu ve dnech  23. - 25. dubna 2010.  S přítomnými zástupci státní správy bylo aktualizováno složení hodnotitelské komise a pracovních skupin jednotlivých obvodů a připomenut podíl na financování akce  = 6.000.-Kč od každého pověřeného Mě.Ú.  Hodnotitelské tabulky připraví zastupující sekretář OMS, ing. Češka. Trofeje budou přejímány v místě přehlídky dne  23. 4. 2010  od  12.00 hod. Předběžně byl stanoven  program přehlídky, který nevybočuje z tradice let minulých. Odborná přednáška bude věnována otázkám legislativně-právním v lektorském podání  JUDr. Kovaříka.

 

Další část zasedání se zabývala těmito tématy.:                       1.  Změna termínu mysliveckého sněmu.

                                                                                                      2.  Zprávy z chovatelských oblastí.

                                                                                                      3.  Sběrná místa vzorků na trichinelózu

                                                                                                      4.  Informace k pachovým ohradníkům

                                                                                                      5.  Různé, diskuse, závěr.

 

K jednotlivým bodům :   Původně naplánovaný termín mysliveckého sněmu koliduje s termínem voleb do PS PČR. Po dohodě s vlastníkem sálu, obcí Opatovec, bude termín sněmu změněn.

 

     Aktuality z chovatelské oblasti jelena siky podal St. Dobeš. Veškeré informace je možno získat na webové stránce OMS Svitavy.  Další aktivní chovatelskou oblastí je nedávno uznaná dančí chovatelská oblast, o jejíž činnosti informoval člen komise Radek Petrů. Tato oblast zahrnuje zatím tři honitby a má v současnosti rozlohu 3.600 ha.  Rozšíření oblasti na podstatně větší část okresu Svitavy se  připravuje. Zmínka padla i na lámavost daňčích parohů. Na základě zkušeností zakladatelů oblasti je vhodné do krmiva přimíchávat mletý vápenec.

 

     Dle informace zastupujícího sekretáře ing. J.Češky oznámila SVS, že ruší dosavadní  místa sběru vzorků na vyšetření trichinelózy divokých prasat . Do budoucna jsou určena pouze dvě místa k odevzdání vzorků, t.j. Litomyšl a Jevíčko. Ve věci bude s veterinární správou jednáno.

 

    OMS Svitavy získal od Krajského úřadu dotaci na pořízení pachových ohradníků, které budou instalovány v místech, kde dochází k častým střetům zvěře s dopravními prostředky.                                   O účinnosti ohradníků obšírně informoval pan Miroslav Matějka, který měl možnost je v praxi vyzkoušet u frekventované  silnice I.třídy  Polička - Svitavy.  V místě, kde byly ohradníky nainstalovány se střetům vozidel se zvěří prakticky zabránilo. Je ovšem nutno pachovou náplň včas doplňovat nebo vyměňovat. Používání ohradníků se jeví být účinné a bude pokračováno v jejich použití na dalších vytipovaných migračních úsecích frekventovaných dopravních komunikací.

 

    V rámci diskuse byl zmíněn článek v Myslivosti, kde autor článku kritizoval mimo jiné také OMS Svitavy ve věci rozdílných bodových hodnot trofejí předložených na výstavě Natura Viva . Autor článku uvádí, že k výstavě předložené trofeje dostaly méně bodů ve Svitavách, než v Lysé.

K tomuto kritizujícímu článku uvádí členové hodnotitelské komise M.Matějka a M.Němčák, že nižší bodová hodnota nebyla způsobena body za parametry měřené ale body vzhledovými.  Jinak řečeno, méně bodů jsme udělovali za vzhled trofeje. Je až zarážející, jak komise v Lysé "rozdávala" vzhledové body benevolentně.

 

     Tímto konstatováním byl dnešní program vyčerpán a zasedání myslivecké komise ukončeno.

 

                                                                                                                Zapsal :  Jaroslav Bednář