Zápis ze zasedání myslivecké komise OMS Svitavy - dne 8. 9. 2010.

 

Přítomni :  všichni členové nově sestavené myslivecké komise

 

Program:                       1.      Zahájení a prezentace členů nové komise

2.      Návrh plánu práce do konce roku 2010.

                        3.      Informace z porady referentů pověřených Obecních úřadů

                        4.      Informace o úspěšnosti pachových zradidel.

                        5.      Organizace nákupu léčiva pro spárkatou zvěř.

                        6.      Diskuse  -  závěr.

 

Jednání:    Zasedání komise zahájil její nově zvolený předseda Stanislav Dobeš, uvítal přítomné, představil jednotlivé členy nově vytvořené komise a provedl aktualizaci kontaktů na jednotlivé členy komise. Poté předložil návrh plánu práce na období do 31.12.2010.

 

V jednání pokračoval informací o uskutečněné poradě referentů odborů životního prostředí pověřených Městských úřadů, které se zúčastnil také zástupce krajského úřadu ing. Janoušek. Mimo jiné z této porady vyplynulo, že dotace od krajského úřadu na léčivo pro spárkatou zvěř je podmíněna koprologickým vyšetřením trusu zvěře a na základě výsledků může být tato dotace poskytnuta pouze honitbám kde bude  nález pozitivní.

Na základě podkladů získaných od policie ČR bylo prokázáno, že účinnost pachových zradidel, použitých v 11 honitbách okresu Svitavy je asi 50 % , což lze považovat za úspěšné.

Předseda komise dále informoval, že během následujícího měsíce proběhnou porady mysliveckých hospodářů v jednotlivých obvodech svitavského okresu, za účasti ing. Janouška z krajského úřadu a příslušných referentů pověřených úřadů. Jedním z bodů těchto porad bude průzkum zájmu o léčivo pro spárkatou zvěř, na které by tentokráte nebyla poskytnuta dotace od krajského úřadu.

 

V rámci diskuse  byl předsedou vysloven návrh na vydávání trofejí předložených na každoroční okresní chovatelské přehlídce, aby se zabránilo jejich chaotickému odebírání z panelů a ztrátě trofejí, ke které při poslední přehlídce došlo. Zmínka padla také o připravované přehlídce chovatelské oblasti jelena siky, která se uskuteční ve dnech 9. až 13. února 2011 v Městečku Trnávka.

Termín příštího zasedání myslivecké komise bude stanoven dle načasování okresní chovatelské přehlídky trofejí zvěře ulovené v roce 2010.

 

Ve Svitavách dne  8.9.2010

 

Zapsal :  J.Bednář